1. Úvodní stránka
 2. Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Otín

2. Důvod a způsob založení

Obec Otín (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích.
Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.
Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen
 • hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též
 • veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně
závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu
stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě
zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obec Otín
Otín 38
594 01 Velké Meziříčí

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obec Otín
Otín 38
594 01 Velké Meziříčí

4.3 Úřední hodiny
středa 18:00 - 20:00

4.4 Telefonní čísla
úřad: +420 561 039 329
starosta Jaroslav Prchal: +420 770 186 014
místostarostka Jitka Plachetská: +420 603 273 077
účetní Bc. Radka Stejskalová: +420 603 517 660
kronikářka Miroslava Jurkasová: +420 732 238 589

4.5 Adresa internetové stránky
www.otin.cz

4.6 Adresa podatelny
Obec Otín
Otín 38
594 01 Velké Meziříčí
Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

4.7 Elektronická adresa podatelny

Elektronická podatelna
Další elektronické adresy
úřad, starosta: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 ID datové schránky
wkrbwdp

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 215898495/0300 ČSOB Velké Meziříčí

6. IČO

00295043

7. DIČ

Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Úřední deska
Vyhlášky, dokumenty
Usnesení zastupitelstva

 8.2 Rozpočet

Rozpočet (a finanční dokumenty)

9. Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních hodinách: středa 18:00 - 20:00
 2. Telefonické podání: +420 561 039 329
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti můžete doručit elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , nebo poštou na adresu Obec Otín, Otín 38, 594 01 Velké Meziříčí

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu. Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

10. Příjem

10.1 Příjem podání a podnětů
Osobní podání: na Obecním úřadě v Otíně, Otín 38, 594 01 Velké Meziříčí v úředních dnech a hodinách: středa 18:00 - 20:00
Telefonické podání: +420 561 039 329
Poštou na adresu Obec Otín, Otín 38, 594 01 Velké Meziříčí
Elektronicky na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: s3rbtwu
Elektonickou podatelnou
V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

10.2 Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).
Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.
Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.
Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.
Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Vyhlášky

Zákon, popis:
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 14/2017 Sb. ... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákon
zákon č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů
zákon č. 111/2019 Sb. ...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování
osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

11.2 Vydané právní předpisy

Uvedeno v bodě 11.1

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzor licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.